Abel Bull (1865-1945)

Fiskekjøp og handel

“..en bestemt og rask, svartkledd, liten dame, en ekte gammel frøken”

Familiebilde tatt ca 1930 i Skjøtningberg. Abel Bull nederst til venstre.

Første rekke fra venstre: Abel Bull, Lalla Bull, Charlotte Bull. Annen rekke: Sofie Klykken, Ingrid Klykken, Lise Klungseth, Stockfledt Klykken. Tredje rekke: Ibenhardt Kristensen, Alfhild Rattsø, Charlo Klykken, Ove Christian Charlot Bech Klykken, Jens Morten Horst.

Oppvekst

Abel Kristine Bull ble født i 1865 og vokste opp på Repvåg i Vest- Finnmark. Hun var datter av Olava J. Bull og handelsmann Oluf P. Bull. Før Abel ble født var navnet hennes allerede bestemt. I et lystig lag hadde bestevennene Greiner i Porsanger og Bull på Repvåg blitt enige om at begge skulle døpe sitt neste barn for Abel. Greit nok for Greiner som fikk en gutt. Bull vek likevel ikke fra avtalen og gav sin datter mannsnavnet Abel. Et navn med tradisjoner i familien.

Fiskekjøp og handel

Abel Bull startet sitt yrkesliv på farens butikk på Repvåg. I 1900 drev hun landhandel med fiskekjøp på Lille Tamsøy. Som den driftige fiskekjøperen hun var greide hun å skaffe dampskipsanløp til øya.

Abel Bull flyttet etter hvert sin handel til Honningsvåg. Der hadde hun fiskebruk med egen kai, pakkhus, buer og tørrfiskhjeller. Forretningen hennes lå i et pakkhus rett over gaten fra hennes hjem. Forretningsdriften varte ikke så lenge, men Abel drev fiskebruket og var dampskipsekspeditør for Nordlandslinjen i mange år.

Samfunnsengasjement

Abel Bull var medlem av “Honningsvåg Bygningsrepresentantskap”, et uvanlig verv for en kvinne på den tiden. Hun ivret for kaiutbygging, vannverk og sykehussaker. Hun var også medlem av Honningsvågs første kvinneforening “Læseforeningen”.

Abel Bull skal ha vært den første til å få ringeklokke på ytterdøra i Honningsvåg. Hun var også personen med telefonnummer 1. Åtti år gammel opplevde Bull å bli tvangsevakuert. Hun døde samme året og rakk ikke tilbake til Honningsvåg. Avisa Vest-Finnmarken beskrev henne slik:

“En av byens kjente skikkelser … en forretningskvinne som det alltid sto respekt av. Hun gikk fullt opp i sitt arbeide og fulgte levende med i alt som foregikk”.

 

Kilder:

Skavhaug, Kjersti (1990-91), Abel Bull – en utradisjonell forretningskvinne i det gamle Honningsvåg, Årbok for Nordkapp.

Sterke Finnmarkskvinner Abel Bull(Pdf)

Guolleoasti ja gávppašeapmi

“ …vuoimmálaš   ja doaimmalaš smávvalágan nissonolmmoš, gárvodan sevdnjes biktasiiguin, albma boares nieida”

Bearašgovva govvejuvvon sullii 1930 Skiehttebierggis (Skjøtningberg). Abel Bull ovddemuččas gurutbealde. Ovddemuččas gurutravddas: Abel Bull, Laila Bull, Charlotte Bull. Nuppi ravddas: Sofie Klykken, Ingrid Klykken, Lise Klungseth, Stockfledt Klykken. Goalmmát ravddas: Ibenhardt Kristensen, Alfhild Rattsø, Charla Klykken, Ove Christian Charlot Bech Klykken, Jens Morten Horst.

Mánnávuohta

Abel Kristine Bull riegádii jagi 1865 ja bajásšattai Riehpovuonas Oarje-Finnmárkkus. Son leai Otava J Bull ja gávpealbmá Oluf P. Bull nieida. Ovdal juo go Abel riegádii leai sutnje mearriduvvon namma.  Muhtun riemuid oktavuođas mearrideigga buoremus ustitguovttis Greiner Porsáŋggus ja Bull Riehpovuonas ahte soai goappašagat áiguba gásttašit boahtte máná Abel namain. Greinerii heivii bures das go sutnje riegádii bártnáš. Bull ii rihkkun soahpamuša ja gásttašii nieiddas almmáiolbmo namain Abel. Bearrašis dien nama mielde čuvvot guhkes árbevierut.

Guolleoastimat ja gávppašeapmi

Abel Bull álggahii iežas bargoeallima áhčis gávppis Riehpovuonas. 1900 jođihii son gálvogávppi Ávačuohtus (Lille Tamsøy).  Nugo doaimmalaš guolleoastin nagodii son ásahit skiipaláddenvejolašvuođaid sullui.

Abel Bull fárrii áiggi mielde gávppiinis Honnesváhkái. Dáppe sus ledje guollevuostáiváldinrusttet,  fanasláddenrusttet, áittit, skaját ja goikeguollejiellit. Su gávpi leai muhtun gálvoskajás áiddo iežas ruovttu nuppe beal geainnu. Gávpedoaibma ii bistán nu guhká, muhto Abel jođihii guollevuostáiváldinrusttega ja leai Nordlánda-linnjá dámpaskiipajođiheaddji olu jagiid.

Servodatberoštupmi

Abel Bull leai “Honningsvåg Bygningsrepresentantskap” miellahttu, mii dien áiggi leai eahpedábálaš luohttámušvirgi nissonolbmuin. Son áŋgirušai hukset fanasláddenrusttegiid ja čáhcedoaimmahaga ja ovddidit dearvvašvuođaáššiid. Son leai maid miellahttu Honnesvági vuosttas nissonsearvvis “Læseforeningen”.

Abel Bull leai dat vuosttas gii bijai uksabiellu iežas vissui Honnesvágis. Sus leai maid telefonnummir 1. Go Bull leai gákcilogi jagi boaris, de fertii bákkus báhtarit. Son jámii seammá jagi ja ii geargan šat máhcat Honnesváhkái. Aviisa Vest-Finnmarken govvidii su dáinna lágiin:

“Okta gávpoga eanemus dovdoseamos olmmoš – gávpenisu maid buohkat gudnejahtte. Son duođai gozihii iežas barggu ja áŋgirvuođain čuovui  mielde das mii ain dáhpáhuvai su birrasis”.

 

 

 

 

Gáldut:

Skavhaug, Kjersti (1990-91), Abel Bull – en utradisjonell forretningskvinne i det gamle Honningsvåg, Årbok for Nordkapp.

Nana Finnmárkku nissonat_Bull(PDF)