Amerikabrev og postkort

Jienat Amerihkás

Stemmer fra Amerika – Amerikabrev og postkort

Brevene og postkortene fra Amerika var viktige for familie og venner hjemme i Norge. I disse kunne man lese om hvordan det var å leve i det nye hjemlandet. Brevene gav forestillinger om forholdene i Amerika på godt og vondt. Både positive og negative sider ved det nye tilværelset ble formidlet via brevene. Det er god grunn til å tro at brevene hadde sterk virkning på mottagerne hjemme, og de ble lest med stolthet og overbevisning. De tente forhåpninger om en bedre fremtid, økte misnøyen med forholdene hjemme og gav reiselysten.

Hva kunne man egentlig lese i brevene og postkortene?

I denne utstillingen har vi samlet noen av stemmene til Vadsø-utvandrere som skrev hjem til slektninger og venner. Vi har valgt å presentere stemmer fra tre ulike brev- og postkortsamlinger som vi har fått avlevert til oss: Elise Balo – brevsamlingen (Lilleng-samlingen), Håkon Wara-postkortsamlingen og arkivmaterialet etter Arnt Øyens tur til Finnmark. Alle bildene i utstillingen er hentet fra disse samlingene. I tillegg presenterer vi noen særtrekk ved utvandringen fra Vadsø og Varanger.

Plakat 1. Stemmer fra Amerika_Amerikabrev og postkort.pdf

Jienat Amerihkás – Amerihkáreivvet ja poastakoarttat

Reivvet ja poastakoarttat maid eretfárrejeaddjit Amerihkás sáddejedje ledje hirbmat mávssolaččat bearrašiidda ja ustibiidda dáppe Norggas. Reivviin ja poastakoarttain beasai lohkat movt eallin leai ođđa ruovttueatnamis. Dalle beasai govvidit movt dilli leai Amerihkás, buoret ja bahát beliid. Beasai diehtit sihke positiiva ja negatiiva áššiid birra sin ođđa eallimis. Jáhkkimis čuhce reivvet sidjiide geat daid ožžo, ja dat lohkkojuvvojedje čeavláivuođain ja alla dovdamušaiguin. Dat bukte doaivaga buoret boahtteáiggi hárrái, ja olbmot šadde eanet duhtameahttumat ruovttu diliin, ja dat bokte maid  vuolginmiela.

Maid sáhtii duohtavuođas lohkat reivviin ja poastakoarttain?

Dán čájáhusas leat mii čohkken muhtun oasi Čáhcesullo eretfárrejeddjiid reivviid maid sii sáddejedje ruoktot  bearrašii ja ustibiidda. Mii leat válljen golbma iešguđetlágan bearraša geat leat ožžon reivviid ja poastakoarttaid Amerihkás, ja sárdneolbmá reivve “vieljaide ja oappáide” Čáhcesullo lestadiánalaš   searvegottis. Lassin čájehat vel muhtun erenoamášvuođaid das movt Čáhcesullo ja Várjjat eretfárrejeaddjit johte Atlántaábi rastá.

Jienat Amerihkás.Pdf