Anna Tapio Gaup (1900-1986)

Distriktsjordmor

Som småjente på tolv år følte Anna en stemme kalle på seg: Bli noe for ditt folk! Da hun vokste opp var det uvanlig for
samiske kvinner å ta utdannelse, men Anna reiste til Bergen for å bli jordmor. I 50 år arbeidet Anna Tapio Gaup som
distriktsjordmor i Tana, og fikk i 1960 Kongens fortjenstmedalje i sølv for innsatsen.

Oppvekst og giftermål
Anna Kristine Olsdatter Tapio ble født i år 1900 i Skiippagurra, Tana.Hun hadde syv søsken og var datter av kjøpmann Ole Erik Jakobsen Tapio og Marit Pavelsdatter. Hennes bestefar var fra Finland. Hun
giftet seg med reineier Mathis Larsen Gaup og fikk fem barn.

Utdannelse og yrkesliv

Anna utdannet seg til jordmor på Kvinneklinikken i Bergen i årene 1923-24. Etterpå valgte Anna å reise hjem til Tana; hun lengtet etter

fjellet, naturen og sine egne. I 1924 startet hun jordmorgjerningen i Tana, i et stort distrikt som hadde vært uten jordmor i sju år.Annas engasjement ble satt pris på, og det var en fordel at hun kunne snakke både samisk og finsk. Hun ble ofte budsendt til fødende også på finsk side av grensen. Jordmorstillingen var ikke alltid besatt i nabodistrikter på norsk side heller, så Anna tok imot barn langt utihavgapet og høyt til fjells.Anna ble beskrevet som en myndig dame, som også fikk oppdrag som meddommer og tolk i rettssaker flere steder i Finnmark

Ei jordmors strabasiøse reiser

Det fantes ikke veier oppover Tanadalen da Anna begynte som jord-mor. Om sommeren tok hun seg fram i stakebåt oppover elva, før påhengsmotorene kom. Når en fødende ventet måtte Anna dra, uan-sett vær og føre. Anna var på farten selv om temperaturen falt under 40 minusgrader, og opplevde mange harde turer. Noen ganger brukte hun hesteskyss eller kjørte med rein og pulk. Under krigen hendte det at jordmora kom med okse, fordi tyskerne hadde tatt alle hestene. Anna måtte ofte ta vanskelige avgjørelser alene. Hun gjorde inngrep på pasienter som lå på reinskinn i ei torvgamme, eller i telt inne på vidda, med instrumenter kokt i ei jerngryte.

Anna opplevde en dramatisk tur om våren, da hun skulle ta seg fram ti lange, uveisomme mil til Levajok: ”Jeg måtte ta meg frem langs el­vebredden, for isen begynte å gå i oppløsning. Jeg kom frem til Utsjok på finsk side. Derfra dro jeg videre med hest på snøflekkene, og så måtte jeg i båt for å krysse elva. Akkurat da kom Tanaisen med bul­der og brak som en vegg imot oss. Det var bare så vidt vi berget oss den gangen. Etterpå hadde jeg flere mil å gå til fots, og ungen hadde kommet før meg. Dog – alt gikk bra. Men jeg hadde samme veien, ti mil, hjem igjen.”

Sterke Finnmarkskvinner Anna Tapio Gaup (pdf)

Guovllujorttamora

Guovttenuppelotjahkásaš nieiddažin  Anna gulai jiena cealkimin alcces: Šatta iežat álbmogii ávkin! Dalle go son bajásšattai leai eahpedábálaš ahte sámi nissonat válde oahpu, muhto Anna vulggii Bergenii oahppat jorttamoran.  Anna Tapio Gaup barggai guovllujorttamoran 50 jagi ja jagi 1960 oaččui son Gonagasa ánsomedálja silbbas jorttamoradoaimma ovddas.

Mánnávuohta ja náitaleapmi

Anna Kristina Olsdatter Tapio riegádii jagi 1900 Skihpaguras, Deanus. Sus ledje čieža oarbinačča ja leai gávpealbmá Ole Erik Jakobsen Tapio ja Marit Pavelsdatter nieida.  Su ádjá bođii Suomas. Son náitalii badjeolbmuin Mathis Larsen:n ja soai oaččuiga vihtta máná.

Oahppu ja bargoeallin

Anna válddii jorttamoraoahpu Kvinneklinikkenis  Bergenis jagiid 1923-1924. Maŋŋil válljii Anna máhccat fas ruoktot Detnui, son váillahii duoddariid, luonddu ja iežas olbmuid. 1924 álggahii son jorttamoraámmáha Deanus, viiddis guovlu gos ii lean leamaš jorttamora čieža jahkái.  Máŋggas giitaledje go Anna leai nu áŋgir ja viššal, ja leai vel ovdamunni go son máhtii sihke sámegiela ja suomagiela. Son šattai máŋgii riegádahttima oktavuođas vuolgit Suoma beallái rájá. Lagašguovlluin Norgga bealde eai lean jorttamoravirggiin álo olmmoš, ja Anna válddii mánáid vuostá guhkkin mearrarittus ja alla duoddariin.

Anna birra daddjui ahte son leai válddálaš ja beaktilis olmmoš,  ja son doaimmai maid veahkkeduopmárin ja dulkan riekteáššiin olu báikkiin Finnmárkkus.

Jorttamora mohkkás mátkkit

Dan áiggi go Anna álggii jorttamoran eai gávdnon geainnut Deanuleagis. Geassit son fertii čuoibmut johkafatnasiin bajás Deanujoga, ovdalgo fanasmohtor bođii. Go muhtun galggai riegádahttit, de fertii Anna vuolgit beroškeahttá dálkkis. Anna leai jođus vaikko leai badjel 40 buolašgráda, ja vásihii máŋga garra mátki. Muhtumin leai sus heastasáhttu dahje heargesáhttu. Soađi áiggi dáhpáhuvai ahte fertii mátkkoštit burruin, go duiskalaččat ledje váldán visot heasttaid.

Anna fertii dávjá ieš diehtit ja mearridat maid dahká. Son fertii dálkkodit buhcciid duolji alde muhtun buvrris dahje goađis duoddariin, reaidduiguin maid son vuoššai ruovderuittus.

“Ovdal riegádahtte buohkat ruovttus, muhto soađi maŋŋil huksejuvvojedje dađistaga riegádahttinlanjat ja buohcceviesut. Mu mielas orui dego livččen bargamin almmiriikkas!”

Anna vásihii albma váralaš mátki ovtta giđa, jođedettiin logi, geainnohis mátki Leavvajohkii. “Mun fertejin vázzit johkagátti, go jiekŋa leai vuolgán. Jovden Ohcejohkii  Suoma bealde rájá. Das vulgen heasttain johtit muohtadilkkožiid mielde ja de fertejin rasttildit joga. Justa go ledjen rasttildeamen joga bođii Deanujiekŋa  šlámain ja jurain. Dat leai jur dan alde ahte beasaimet heakkas dalle. Dasto fertejin vázzit máŋga miilla, ja mánná leai gal juo riegádan go jovden. Almmatge – buot manai bures. Muhto mus leai seamma geaidnu ruovttoluotta, logi miilla, ruoktot”.

 

Nana Finnmárkku nissonat_Gaup(PDF)