Læstadianske emigranter

Leastadianisma

Læstadianisme – et særtrekk ved Vadsø-utvandringen

Et særtrekk ved Vadsø-utvandringen var en stor andel av emigranter som hørte til den læstadianske bevegelsen. Den store utvandringen til Amerika brakte vekkelsen også dit.

Pionerutvandrerne fra Finnmark etablerte læstadianske menigheter i USA. Salomon Kortetniemi fra Hammerfest og brødrene Vuollett fra Vadsø var med på å etablere den første organiserte læstadianske kirken i Calumet i 1872/73, med kvensk som menighetsspråk. Etter hvert fikk læstadianismen fotfeste også i andre deler av Minnesota og Michigan, samt Oregon på vestkysten. Nye menigheter ble opprettet i disse statene.

Det er flere ting som forklarer hvorfor nettopp læstadianerne valgte å reise til Amerika. Kontakten mellom menighetene i Amerika og hjemme i Vadsø var tett. Predikantene reiste relativt hyppig frem og tilbake over Atlanterhavet. Disse reisene bidro til at læstadianerne hjemme ble sterkt engasjert i forholdene i Amerika. Samtidig med predikantenes reisevirksomhet pågikk det også flittig brevveksling mellom læstadianerne hjemme og i Amerika.

Man fikk en forestilling om Amerika som et friere sted for religiøs virksomhet, noe som ikke var en selvfølge i Norge denne tiden.  Informasjon om forholdene i Amerika tente utvandringslysten også hos dem som ikke hadde hatt planer om å reise ut. Når man fikk tilsendt ferdigbetalte billetter fra slektninger og venner ble valget om å bryte opp enklere.

 Plakat 5 Stemmer fra Amerika_lestadianisme_1.pdf

Leastadianisma – Čáhcesuolu-eretfárrema dovddamearka

Stuora oassi sis geat Čáhcesullos fárrejedje gulle læstadialaš lihkadussii. Dat lea dovddamearka   Čáhcesuolu-eretfárremii. Čáhcesuolu šattai hui árrat læstadialaš guovddáš Norggas, lihkadus mii álgoálggus gulai Davvi-Ruŧŧii.  Stuora eretfárren Amerihkkái doalvvui maiddái lihkadusa dohko.

Pioneara fárrejeaddjit Finnmárkkus ásahedje læstadialaš  searvegottiid USA:i.  Salomon Kortetniemi eret Hámmarfeasttas ja Vuollett vieljažat Čáhcesullos eret ledje mielde ásaheamen vuosttas organiserejuvvon læstadialaš girku Calumet báikái jagiin 1872/1873, ja kvenagiella leai searvegoddegiella. Áiggi mielde oaččui leastadianisma coavcci maiddái eará guovlluin Minnesotas ja Michiganas, ja Oregona oarjerittus. Ođđa searvegottit vuođđuduvvojedje dáid stáhtain.

Leat máŋga ášši mat čilgejit manne justa læstadialaččat  vulge Amerihkkái. Oktavuohta searvegottiid gaskka Amerihkás ja ruovttus Čáhcesullos leai buorre. Sárdneolbmát johte hui dávjá ovddos maŋás Atlántaábi. Mátkkit mielddisbukte ahte læstadialaččat ruovttus sakka beroštišgohte Amerihká áššiin. Sárdneolbmáid mátkkiid oktavuođas læstadialaččat lonohalle olu reivviid ruovttu ja Amerihkká gaskka.

Olbmot ožžo dan áddejumi ahte Amerihkká leai friijabáiki osku doaimmaid ektui, mii ii lean dábálaš Norggas dan áiggi. Diehtu Amerihkká diliid birra bovttii eretfárrenmiela maiddái sis geain eai lean plánat fárret gosage. Go olbmot ožžo máksojuvvon bileahtaid fulkkiin ja ustibiin, de šattai eretfárren álkibun.

Leastadianisma.pdf