Siidaordningen

Dološ siidaortnet

Sijddordningen

Sijdd (siida på nordsamisk) er en gammel betegnelse som først og fremst betydde et geografisk avgrenset landområde til bruk for siidaens medlemmer.

Østsamiske sijdd var et velregulert samfunnssystem med egne oppfatninger om ulike rettslige forhold og et eget styringssystem. Den øverste myndighet var norraz (sobbar) som besto av de eldste mennene i hver familie. Norraz ble ledet av et styre og en leder, oaiveolmmái på østsamisk. Norraz møttes som regel når siidaen var samlet i vinterbyen, men også ellers ved behov.

Norraz bestemte fordeling og bruk av ressurser og organisering av fellesarbeid. Siidaens medlemmer hadde rettighet til bruk av siidaens ressurser, men ikke eiendomsrett. Jorda var felleseie. Hver familie kunne drive havfiske fritt, mens lakseplassene ved sommerboplasser var fordelt mellom familiene etter antall mannlige medlemmer over en viss alder.

Norraz var opprinnelig den eneste rettskapende myndighet overfor siidaens medlemmer. Den behandlet tvistesaker og var påtalende og dømmende myndighet i straffesaker.

Plakat 3

Dološ siidaortnet

“Siidaortnet leai nu ahte siidda miellahtut oamastedje ja hálddašedje dihto geográfalaš guovlluid. Siida leai bures organiserejuvvon servodatvuogádat gos leai iežas áddejupmi  iešguđetlágan vuoigatvuođaáššiin ja das leai sierra stivrenvuogádat.  Bajimus mearrideaddji leai norraz (sijdsååbbar), man miellahtut ledje boarráseamos bearašlahtut. Stivra ja oaiveolmmái jođihii Norraza. Norraz čoahkkanii dábálaččat go siida leai dálveorohagas, muhto maiddái go šattai dárbu  resurssaid juohkit, oktasašáššiid organiseret dahje vuoigatvuođaáššiid geažil.

Nuortasámi bearaš Suonnjel-siiddas 1903. Suonnjel leai okta dain nuortasámi siiddain gos árbevirolaš siidavuogádat doaimmaid guhkimus.  Govven: E. Wessel. Arkiiva: Norgga álbmotmusea. 

Nuortasámiid ássansadji Báhčaveaijogas sullii 1900. Dát ráfálaš ássansadji orro ávdin ja guorus. Návdojuvvo ahte dat lea Báhčaveajsámiid dálveorohat, ja dalle gal lávejedje ollu olbmot dáppe.

plakat 3