Urgamle rettighetene går tapt

Njávdán sápmelaččat masset iežaset árbevirolaš vuoigatvuođaid.

Urgamle rettighetene går tapt

Oppfatninger og forestillinger som raseforskningen og fysisk antropologi skapte om samene fikk direkte politiske konsekvenser for konfliktene mellom nordmenn og samer om naturressurser. Særlig teorien om at samene ikke var en urbefolkning i nord ble brukt som utgangspunkt i forhandlingene om østsamenes rettigheter i Norge. Myndighetenes argument var at siden samene ikke var urbefolkning, kunne de ikke kreve særrettigheter til land og vann. Disse rettighetene måtte vike for «høyere samfunnsinteresser», altså de norske og kvenske nybyggernes reindrift- og jordbruksinteresser.

Østsamene mistet gradvis alle sine eksklusive fiskerettigheter i Neidenelva og eneretten til det gamle kastenotfisket i Skoltefossen, det såkalte «käpäläfisket». Deres felles bruk av landområdene og reinbeitene ble avviklet. Landet i Skoltebyen ble delt opp fra felleseid jord til privat eiendom. Det ble delt opp mellom 5 familien. Det var en dal av landet som ble tatt av staten.

Plakat 9

Njávdán sápmelaččat masset iežaset árbevirolaš vuoigatvuođaid.

Norgga nálledutkama teoriijat sápmelaččaid duogáža ja historjjá birra mielddisbukte politihkalaččat ahte dážaid ja sápmelaččaid gaskkas šattai riidu luondduresurssaid alde 1800-logus.

Teoriijat ahte sápmelaččat eai lean davviguovlluid eamiálbmot geavahuvvojedje šiehtadaladettiin sápmelaččaid vuoigatvuođaid. Norgga eiseválddiid oaivil leai ahte go sápmelaččat eai lean eamiálbmot, de sii eai sáhttán gáibidit sierravuoigatvuođaid eatnamiidda ja čáziide. Sápmelaččat masse vuoigatvuođaideaset “dehálaš servodatberoštumiide”, namalassii norgga ja kvena ođđaássiid boazodoalu- ja eanadoaluberoštumit.

1800-logu gaskkamuttus massigohte Njávdán sápmelaččat dađistaga iežaset erenoamáš bivdovuoigatvuođaid Njávdánjogas ja árbevirolaš nuohttunvuoigatvuođaid Geavŋŋis, nu gohčoduvvon “Livjelatbivdu». Sin oktasaš eatnamat ja boazoguohtunguovllut heaittihuvvojedje, ja sii masse iežaset oktasaš árbevirolaš ássanguovlluid Nuortasámi gili birrasis.

Plakat 9