Väinö Tanners pionerarbeid

Väinö Tanner nuortasámiid luhtte

Väinö Tanner hos østsamene

Väinö Tanner (1881-1948) var finsk sivilingeniør, geograf, geolog og diplomat. Han var en usedvanlig bereist og produktiv mann. Han foretok studie- og arbeidsreiser rundt i Europa, Afrika og Nord-Amerika og etterlot seg en uvanlig omfattende vitenskapelig produksjon. Mest tid brukte han i Nord-Skandinavia, særlig i finsk Lappland og Øst-Finnmark, hvor han blant annet utforsket kvartærsystem og strandlinjer. Han besøkte også Vadsø, etter Prost Beronkas invitasjon, for å delta på undersøkelser av tufteområdene på Vadsøya. I forbindelse med sitt verv som sekretær og leder for den internasjonale reinbeitekommisjonen i 1910-12 og 1914-17 og som ekspert i den finsk-norske grensekommisjonen i 1922-24, ble han godt kjent med reindriftssamenes levemåte og forhold.

I 1923 ble Tanner utnevnt som Finlands statsgeolog for å lede kartleggingen av Petsjenga-områdets malmforekomster. Interessen for denne første finske «kolonien» var stor, særlig på grunn av de enorme naturressursene. Området var nærmest ukjent mark for finske forskere, og kunnskapene som fantes om det indre Petsjenga og den østsamiske befolkningen var knappe og upålitelige. Til hjelp i sine geologiske undersøkelser ansatte Tanner østsamer. Dette gav ham anledning til å bli kjent med siidafolket og deres levemåte.

Tanner oppdaget ganske snart at de offentlige negative forestillingene om denne folkegruppen som «degenerert», «drikkfeldig» og «uvanlig skittent avskum» var misoppfatninger og overhodet ikke stemte. Tvert i mot møtte han et vennlig folkeslag med et velorganisert samfunns- og rettssystem

Plakat 11

Väinö Tanner nuortasámiid luhtte

Väinö Tanner (1881-1948) leai suoma siviilainšenevra, geográfa, geologa ja diplomáhta, ja leai dovddus ja diehtoáŋgiris olmmái. Son čađahii oahppo- ja bargomátkkiid Eurohpás, Afrihkás ja Davvi-Amerihkás ja su maŋis leat ge báhcán erenoamáš viiddis dieđalaš čoakkáldagat.  Eanaš áiggi geavahii Davvi-Skandinavias, erenoamážit suoma Lappis ja Nuorta-Finnmárkkus, gos son earret eará dutkkai eanarievdamiid ja gáddelinnjáid.  Son finai maid Čáhcesullos, maŋŋil go Proavas Beronka leai su bovden mielde dutkagoahtit goahtesajiid Vadsøyas. Dan oktavuođas go son leai riikkaidgaskasaš boazoguohtunkommišuvnna čálli ja jođiheaddji jagiid 1910-12 ja 1914-17 ja ekspearta suoma-norgga rádjekommišuvnnas jagiid 1922-24, de son oahpásmuvai boazosápmelaččaid eallinvuohkái ja dillái.

Tanner nammaduvvui 1923 Suoma stáhtageologan jođihit  Beahcán-guovllu ruvkedoaimmaid. Beroštupmi vuosttas suoma “koloniijai” leai stuoris, erenoamážit luondduriggodagaid geažil. Dát ledje amas guovllut Suoma dutkiide, ja máhttu ja diehtu siskkit Beahcáma ja nuortasámiid birra leai váilevaš ja jáhkkemeahttun. Tanner bálkáhii nuortasámiid veahkkin čađahit geologalaš guorahallamiid. Dalle son oaččui vejolašvuođa oahpásmuvvat siidda olbmuiguin ja sin eallindillái. Tanner fuomášii hui johtilit ahte almmolaš oaidnu ahte dát olbmot ledje “veajuheamit”, “juhkkit” ja “erenoamáš duolvasat” ii lean duohta ja iige doallan deaivása. Son baicce oahpásmuvai smáđáhkes olmmoščearddain mat elle buresdoaibmi  organiserejuvvon  servodagas  gos leai iežaset riektevuogádat.

Väinö Tanner govat. Arkiiva: Romssa Musea.

Plakat 11